Wykazy darowizn i ogłoszenia

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74,
poz. 397, ze zmianami), Fundacja Griffin Art Space udostępniła do wglądu w siedzibie Fundacji w Warszawie przy alei Szucha 6 informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Informacja o możliwości uzyskania poniższych informacji została opublikowana na stronie internetowej Fundacji http://artinnovation.space/

I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn: 640.000 zł

II. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację Griffin Art Space od osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2016 przekroczyła 35.000 zł):

LP Nazwa Darczyńcy Siedziba Darczyńcy Kwota darowizny w PLN
1. Kafue Investments Sp. Z o.o. Al. Szucha 6
00-582 Warszawa
100.000,00 zł
2. Centren Sp. Z o.o. Al. Szucha 6
00-582 Warszawa
40.000,00 zł
3. Echo Investment S.A. Al. Solidarności 36
25-323 Kielce
500.000,00 zł

III. Cel, na który zostały przeznaczone/będą przeznaczone darowizny:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 

 

OGŁOSZENIE

Paweł Wołkanowicz, działając jako likwidator Fundacji Art&Innovation Space w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-582), przy Al. Szucha 6, wpisanej do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515240, NIP 7010433655 („Fundacja”), informuje, iż w dniu 15 października 2018 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 1 w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w siedzibie Fundacji do dnia 24 stycznia 2019 r.